Van gezond lichaam naar gezonde geest, van gezonde geest naar gezond lichaam met yoga en massage.

Algemene voorwaarden

1. Begrippen
1.1 Algemene Voorwaarden:
 deze door MYndfulBODY gehanteerde algemene voorwaarden die zijn gepubliceerd op de website van MYndfulBODY: www.MYndfulBODY.nl.
1.2 Deelnemer / klant: degene die een door MYndfulBODY gegeven behandeling, les of workshop volgt of wenst te volgen bij MYndfulBODY.
1.3 MYndfulBODY is geregistreerd bij de KvK onder nummer 58754725.
1.4 Behandeling: een door MYndfulBODY gegeven massage, prive-yogasessie, ademsessie (Transformational Breath®), klankschaalsessie, al dan niet in combinatie met coaching.
1.5 Ademavond Transformational Breath®: een door MYndfulBODY gegeven ademsessie Transformational Breath® in groepsverband.
1.6 Groepsles Yoga: een openbare yogales voor een groep gegeven door MYndfulBODY.
1.7 Prive-yoga: een yoga-les voor 1 persoon, gegeven door MYndfulBODY.
1.8 Personal Yoga Coaching: een traject yogalessen incl. coaching als behandelplan o.b.v. een vooraf gestelde hulpvraag door de klant.
1.9 Workshop: een door MYndfulBODY te geven of gegeven workshop.
1.10 Website: de website van MYndfulBODY: www.MYndfulBODY.nl

2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle behandelingen, ademavonden Transformational Breath®, lessen, workshops, bij MYndfulBODY. Door deelname aan een behandeling, ademavonden Transformational Breath®, les, workshop, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 MYndfulBODY behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. MYndfulBODY zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3. Behandelingen
3.1 Verhindering voor een afspraak dient zo spoedig mogelijk te worden aangegeven. Tot 24 uur voor de afgesproken behandeling is annulering kosteloos. Bij annulering binnen 24 uur of niet verschijnen voor de afspraak wordt de behandeling volledig in rekening gebracht.
3.2 Een behandeling, incl. eventuele korte intake duurt de gehele afgesproken tijdsduur. Daarna wordt rekening gehouden met extra10 minuten terugkom- en aankleedtijd. Voor verdere uitloop in tijd is er geen ruimte.
3.3 Afspraaktijden die zijn gemaakt staan vast. Indien je te laat bent voor een afspraak blijft de oorspronkelijke eindtijd gehandhaafd en wordt de behandeling ingekort. De prijs voor de oorspronkelijk afgesproken behandeling blijft van kracht.
3.4 De betaling voor een behandeling kan contant (liefst gepast) ter plekke of via overboeking vooraf.

4. Behandelingen, Ademavonden Transformational Breath®, Groepslessen Yoga, Workshops
4.1 Hygiëne is belangrijk bij MYndfulBODY. Dit wordt ook van de klant verwacht.
4.2 Draag schone, gemakkelijk zittende kleding.
4.3 Vermijd het gebruik van sterk geurende parfums en het dragen van sieraden.
4.4 Eet het liefst niet te kort voor een behandeling, ademavond Transformational Breath®, groepsles yoga of workshop. De richtlijn is: max. 2 uur van te voren een lichte maaltijd, max 4 uur van te voren een zwaardere maaltijd.
4.5 Het is niet toegestaan om onder actieve invloed van alcohol of drugs deel te nemen aan een behandeling, ademavond, groepsles yoga of workshop.
4.6 MYndfulBODY heeft het recht om, met welke reden dan ook, een klant uit te sluiten.
De kosten vervallen in dit geval.
4.7 Kadobonnen zijn op aanvraag beschikbaar, alleen inwisselbaar voor de daarop vermelde behandeling en zijn geldig tot een jaar na uitgifte.
4.8 Het is de verantwoordelijkheid van de klant bijzonderheden als blessures of ziekte aan te geven. Deze kunnen invloed hebben op de behandeling. MYndfulBODY behoudt zich het recht voor om op basis hiervan deelname te weigeren.
4.9 MYndfulBODY behoudt zich het recht voor om een geplande behandeling te annuleren als gevolg van overmacht. In geval er al is overgeboekt wordt dit gerestitueerd.

5. Ademavonden Transformational Breath®, Groepslessen Yoga
5.1 Deelnemers kunnen de ademavonden Transformational Breath® en groepslessen Yoga volgen op basis van een strippenkaart of een losse deelname.
5.2 Strippenkaarten worden verkregen na overboeking van het verschuldigde bedrag.
5.3 Bij losse deelname kan contant ter plekke (liefst gepast) worden afgerekend of het bedrag wordt van te voren overgemaakt.
5.4 Voor deelname aan de ademavonden Transformational Breath® is aanmelden noodzakelijk. Er geldt een maximum van 5 deelnemers. MYndfulBODY behoudt zich het recht voor dit aantal omlaag bij te stellen o.b.v. b.v. nieuwe deelnemers en/of speciale problematiek. Voor de ademavonden Transformational Breath® gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden als voor de behandelingen (3.1).
5.5 Deelname aan de ademavonden Transformational Breath® is niet mogelijk in geval van psychische klachten en psychiatrische aandoeningen (denk aan psychoses, borderline, depressies, diepe burn-outs, etc.), nu of in het verleden. Transformational Breath® is in deze gevallen wel heel goed inzetbaar in een 1 op 1 sessie.
5.6 Voor deelname aan de groepslessen Yoga geldt vrije inloop tot aan het maximum aantal deelnemers. Daarna wordt deelname geweigerd. Deelnemers die zich van te voren hebben aangemeld hebben voorrang. De deur gaat een kwartier voor aanvang van de les open.
5.7 MYndfulBODY behoudt zich het recht voor een geplande ademavond of groepsles Yoga te annuleren als gevolg van overmacht. In geval er voor losse deelname al is overgeboekt wordt dit gerestitueerd.

6. Betaling, Prijswijziging
6.1 De geldende prijzen voor behandelingen, ademavonden Transformational Breath®, groepslessen Yoga en workshops staan altijd op de website. MYndfulBODY behoudt zich het recht voor de prijzen van de behandelingen, ademavonden Transformational Breath®, groepslessen Yoga, workshops en overige diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de website, en/of per e-mail.
6.2 Reeds gekochte strippenkaarten kunnen dan binnen de geldende termijn nog worden opgemaakt.
6.3 Voor reeds geboekte behandelingen en sessies geldt de actuele prijs van het moment van boeking.

7. Deelname en betaling Workshop
7.1 Een deelnemer kan aan een Workshop deelnemen nadat MYndfulBODY het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop heeft ontvangen.
7.2 Workshop worden via de website en email van te voren aangekondigd.
7.3 MYndfulBODY behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.
7.4 Tot één (1) maand voor de geplande Workshop datum kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan yvonne@myndfulbody.nl.
7.5 Tot zeven dagen voor de geplande Workshop kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld.
7.6 Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.
7.7 Indien bij een Workshop er meerdere begeleiders/coaches aanwezig zijn, wordt met hen vooraf een verwerkersovereenkomst gesloten. Dit om de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens door de deelnemers te borgen. Zie voor meer informatie de privacy statement.

8. Aansprakelijkheid
8.1 MYndfulBODY aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van behandelingen, ademavonden Transformational Breath®, groepslessen Yoga en/of deelname aan workshops verzorgd door, MYndfulBODY.
8.2 MYndfulBODY is gekwalificeerd voor alle aangeboden diensten en zorgt altijd voor hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een behandeling, ademavond Transformational Breath®, groepsles Yoga of workshop. Door deelname aan een behandeling, ademavond Transformational Breath®, groepsles Yoga of workshop verzorgd door, MYndfulBODY, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. MYndfulBODY adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

  • Consulteer een arts voordat je met l een behandeling, ademavond, les of workshop begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan vóór aanvang van de behandeling, ademavond, les of workshop.
  • Luister goed naar de instructies van de behandelaar en volg deze op.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
  • Houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
  • Voer geen oefeningen/houdingen uit die pijnlijk voor je zijn en geef dit aan de behandelaar aan.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
  • Voer tijdens de menstruatie in een yogales geen omgekeerde houdingen uit.

9. Persoonsgegevens
Zie Privacy Statement.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
10.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, het afnemen van een van de diensten van of bij MYndfulBODY zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.